Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry
 

Metodika hry na housle a její výuka. Kapitoly např.: předpoklady houslové hry, věk začátečníka, výběr houslí, údržba houslí, nastavení houslí, držení smyčce, základy tvorby tónu, rozvíjení zručnosti levé ruky atd. Autor: Jindřich Pazdera. Kniha obsahuje notové ukázky, fotky a nákresy. Kniha A5, 381 stran.

Metodika hry na housle Jindřich Pazdera.

Obsah knihy:

I. PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY HOUSLOVÉ HRY / 9 1. Zkoumání daností. „Přijímací zkouška“ / 10 2. Základní úkol: Rozvíjení aktivního sebeposlechu / 11 3. Centrum senzomotoriky / 12 4. Pět epizod z činnosti pohybového centra / 13 II. MANUÁLNÍ PŘEDPOKLADY HOUSLOVÉ HRY / 15 1. Stavy svalstva. Definice uvolněnosti / 15 2. Kineziologické zákony / 17 a) Fixační zákon / 17 b) „Dostředivý“ zákon / 19 c) Akcelerační zákon / 20 d) „Zestručňovací“ zákon / 21 Význam kineziologických zákonů / 24 3. Rozměry a další vlastnosti rukou III. VÝVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ DÍTĚTE. PŘEKONÁVÁNÍ VLIVŮ VROZENÝCH POHYBOVÝCH INSTINKTŮ. VĚK ZAČÁTEČNÍKA / 28 1. Úchopový instinkt / 29 2. Nedostatečná lokalizace impulzů. Nedostatek koordinačních spojení / 31 3. Vyvážení tíže rukou v prostoru. Navození stavu pasivity / 32 4. Věk začátečníka / 33 IV. PROSTŘEDKY VYUČOVÁNÍ A OSVOJOVÁNÍ HOUSLOVÉ HRY / 35 V. VÝBĚR, ADJUSTACE A BĚŽNÁ ÚDRŽBA NÁSTROJE / 40 Formát nástroje / 40 1. Výběr nástroje. Tónové zkoušky a kritéria / 41 2. Akustické úpravy nástroje / 43 3. Další kritéria výběru nástroje. Menzura / 45 4. Výběr smyčce / 45 5. Možnosti úpravy smyčce / 47 6. Vlastnosti žíní / 47 7. Poruchy napínacího mechanizmu smyčce a jejich odstranění / 48 8. Adjustace houslí. Výška strun nad hmatníkem. Uzpůsobení kobylky / 49 9. Hmatník a malý pražec / 51 10. Poruchy v akustické funkci nástroje / 52 11. Struník a dolaďovače / 53 6 J I N D Ř I C H PA Z D E R A: V Y B R A N É K A P I T O L Y Z M E T O D I K Y H O U S L O V É H RY 12. Péče o ostrunění / 54 13. Průběžná kontrola stavu žákova nástroje / 54 14. Péče o nástroj / 55 VI. DRŽENÍ NÁSTROJE A POSTOJ PŘI HŘE / 57 1. Klasifikace držení nástroje / 57 2. Vývoj držení nástroje / 58 3. Koncepty držení nástroje / 59 a) Dvoubodové stálé držení / 59 b) Dvoubodové proměnlivé držení / 60 4. Podbradek / 61 5. Další pomůcky k držení nástroje / 64 6. Směrování nástroje / 66 7. Práce se začátečníkem / 67 8. Postoj při hře / 70 9. Další mimoherní projevy / 77 VII. DRŽENÍ SMYČCE. ZÁKLADY TVORBY TÓNU / 79 1. Držení smyčce / 83 2. Kineziologická charakteristika držení smyčce / 85 3. Pocitová charakteristika držení smyčce / 89 4. Vedení smyčce / 90 5. Práce se začátečníkem. Vkládání smyčce / 94 6. Počátky vedení smyčce a tvorby tónu / 101 VIII. ZÁKLADNÍ SMĚROVÁNÍ LEVÉ RUKY KE HŘE / 106 1. Dvě komponenty nasměrování levé paže k nástroji / 108 2. Kladení prstů / 109 3. Kultura kladení a artikulace prstů na strunách / 116 4. Práce se začátečníkem / 129 5. Časová organizace práce se začátečníkem / 133 IX. KOORDINACE ČINNOSTI RUKOU. ROZVOJ NÁSTROJOVÉ ZRUČNOSTI. ZÁKLADNÍ PSYCHOTECHNICKÉ IDEJE / 135 1. Hráčský pocit a gravitace („Při hře na housle směruje vše dolů“) / 135 2. Souběžnost základních funkcí obou paží / 136 3. Vůdčí role pravé ruky v oblasti pozornosti a herní aktivity / 136 4. Nepřetržitost pohybu smyčce / 137 5. Správné dýchání / 139 6. Význam psychotechniky / 143 J I N D Ř I C H PA Z D E R A: V Y B R A N É K A P I T O L Y Z M E T O D I K Y H O U S L O V É H RY 7 X. ZDOKONALOVÁNÍ TVORBY TÓNU, ARTIKULACE A TECHNIKY SMYKŮ / 144 1. Kalafunování žíní / 144 2. Nasazení tónu / 146 3. Tvoření tónu / 154 Hloubka struny – Napínání smyčce – Sklon (náklon) smyčce Tahový prostor – Soulad vzájemného působení tlaku a tahu 4. Zvládnutí celého smyčce. Plynulé změny směru tahu / 161 5. Základní prvky frázování / 164 6. Přechody přes struny / 169 7. Artikulace pravé ruky / 186 8. Détaché / 195 9. Legato / 204 10. Martelé, staccato / 217 11. Spiccato, saltato / 223 12. Sautillé / 227 13. Ricochet / 230 14. Pizzicato pravou rukou / 232 XI. ROZVÍJENÍ HMATNÍKOVÉ ZRUČNOSTI / 240 1. Zdokonalování prstové zběhlosti. Pasáže a melodické ozdoby / 240 2. Úkony, obohacující kulturu činnosti prstů levé ruky / 251 3. Flageolety / 256 4. Vícehlasá hra / 262 Prima / 263 Sekundy / 264 Mikrointervaly / 266 Tercie / 268 Kvarty / 271 Kvinty / 272 Sexty / 276 Septimy / 278 Oktávy / 279 Decimy / 281 Akordy / 282 5. Pizzicato levou rukou (pizz. m. g.) / 285 6. Chromatické glissando / 287 7. Vibrato / 289 8. Výměny poloh / 300 a) Stabilizace první polohy / 302 b) První úkol – „totální pohyblivost“ levé ruky / 304 c) První výměny poloh / 307 d) Portamento a glissando / 309 e) Výměny poloh a tah smyčce / 310 f) Uspíšená inervace a trhavost pohybů / 310 g) Výměny poloh a fixační zákon / 312 h) Výměny poloh z nižšího prstu na vyšší směrem nahoru a naopak. Zdroje orientace na hmatníku / 312 8 J I N D Ř I C H PA Z D E R A: V Y B R A N É K A P I T O L Y Z M E T O D I K Y H O U S L O V É H RY i) Výměny poloh z vyššího prstu na nižší směrem nahoru a naopak / 314 j) Výměny poloh klouznutím cílového prstu („francouzské“) / 318 k) Výměny poloh v oblasti od třetí polohy výše / 321 l) Pořadí výměn poloh při jejich vštěpování / 324 m) Inervační tabulka / 324 n) Spojování stejných tónů / 326 o) Výměny poloh přes prázdnou strunu nebo přirozený flageolet / 327 p) Výměny poloh při přechodech strun / 329 q) Hra izolovaných nebo vzdálených tónů / 329 9. Intonace / 330 a) Přirozené ladění a vícehlasá hudba / 331 b) Vznik temperovaného ladění / 333 c) Temperované ladění a smyčcové nástroje / 334 d) Počátky zkoumání intonování na smyčcových nástrojích / 335 e) Ladění nástroje. Zaposlouchání se / 337 f) Vývoj žákovy intonace. Speciální vlastnosti sluchu, které je nutno rozvíjet / 339 g) Práce na intonaci v hodinách a usměrnění domácí práce žáka / 343 h) Systém práce na intonaci a s intonací / 344 XII. POZNÁMKY K VYUČOVACÍ PRÁCI PEDAGOGA A DOMÁCÍ PRÁCI ŽÁKA, PEDAGOGICKÉ LITERATUŘE A REPERTOÁRU / 347 1. Prstová cvičení, stupnice / 348 2. Etudy / 358 Výběr etud / 358 Práce na etudách / 361 3. Výstavba repertoáru / 362 4. Domácí příprava žáka / 364 5. Etapy zvládnutí hudebního díla / 366 6. Analytická práce. Pomalé cvičení / 367

389 Kč Na objednávku
     Copyright © 2002-2018 Ctirad Oráč Ackermann, Noty-video.cz: noty e-shop zpěvníky DVD